آرشیو سیاسی

بدترین شکل حوادث سال ۸۸ جبهه نگرفتن بعضی از بزرگان کشور در مقابل فتنه و فتنه گران بود که به خاطر دنیا و دنیا طلبی آن ها بود و در طول تاریخ اسلام بی سابقه نیست.

فرمانده حوزه ولیعصر(عج) شهرستان دشتی استان بوشهر: