آرشیو کوتاه و خواندنی
یادداشت

خمینی آن نفس تزکیه یافته با خروش و فریاد الهی خود مردم مسلمان ایران را که سال ها از استبداد داخلی و استعمار خارجی رنج می بردند به پا خاست تا بساط ظلم و جور و بی عدالتی را ریشه کن کنند و حکومت طاغوتی را که چیزی جز رنج و بی عدالتی و عقب افتادگی برای مردم نداشت را برچیند و حکومتی خدامحور را جایگزین کند .

حسین قاسمی جامعه شناس:

رژیم شاه ، مهمترین راه کنترل قیام مردمی را در تحت کنترل درآوردن مساجد می دید و خطری را که از ناحیه مساجد برای حکومت بوجود می آمد احساس می کرد . تعیین امام جماعت و نمازهای جماعت در مساجد، خارج از کنترل رژیم بود و این ضعف، برای رژیم، گران تمام می شد.

حسین قاسمی: انقلاب سفید و انقلاب اسلامی ،هر دو از وقایعی هستند که در تاریخ معاصر ایران به وقوع پیوسته اند،از جمله تحولات سیاسی و اجتماعی که در عین تفاوت های ماهوی و ظاهری و اساسی بسیار مرتبط باهم بوده و یکی زمینه ساز و متاثر از دیگری، چرا که در طول هم اتفاق افتاده اند.

در ايران نيز همراه با ديگر كشورهاي جهان سوم اين اصلاحات در قالب فضاي باز سياسي، اصلاحات اراضي، لايحۀ انجمن هاي ايالتي و ولايتي و اوج آن به عنوان «انقلاب سفيد» يا «انقلاب شاه و ملت» كه به طور فراگير تمام جنبه هاي زندگي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه سنتي ايران را در بر مي گرفت، تجلي يافت.